Sign in
Download Opera News App

Entertainment

 

Gossip Celebrity

 

6- reasons why Thulani is back from Uzalo SABC 1.

Fest things You need to know ukuthi Uzalo ludlala ngababukelibalo and sebenzela ukuthola imali o l can say they are out of content.


Going back to 6 reasons why uThulani ebuyile.


1.Uthandwe ababukeli kakhulu 

:NJengoba sazi sonke ukuthi wazenzela udumo kubalandeli bozalo beno mfowabo u Godfather .


2.Ufuna ukubulala unkunzi ekubeni wahluleka ekuqaleni.

:Lena indida yangempela akekho owaziyo ukuthi kokwenzakalanila.


3.Ufuna ifa likayise elachina unkunzi elithathile back .

:Ngabe sekuyisikhathi lapho unkunzi ehamba kuzalo?


4.Ukubuyisa ukushisa emundlalweni njengoba sazi sonke ukuthi Uzalo beselubhora kunconongisho I generations 


5.Ukuhlupha umphakathi wakwamashu.

:NJengoba esehamba nalo shoti division umashu uzobheka phezulu NJengoba sazi sonke ukuthi u short division uyiphara.


6.Ukubulala yonke into ethinta unkunzi nomancobo.


Thank you gyz l love you.

Ungakhohlwake ukuthi umbhali wozalo uyalubhala yenamase abuka isibaya.


Haaaa haaaa haaaa yooooo iqiniso libuhlungu .but Nina gyz nisaluthanda Uzalo noma seniyenzelanje please shiya I comment yakho la mase ngizwa uvo lwakho kulesihloko esibaluleke kangaka.

Futhi ningakhohlwa ukushera le post kubangani beni Kanye nezihlobozenu zithandwa zami ngiyanithanda kakhulu,nginithanda ngothando lwaka love if you Know you know gyz .

Content created and supplied by: BILLIONAIRE98 (via Opera News )

Lena NJengoba Thulani Uzalo Uzalo SABC

COMMENTS

Load app to read more comments